Պատվիրել

Ընդհանուր։ 0 ֏

Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ Ա Յ Ի Ն   Օ Ֆ Ե Ր Տ Ա

(բոնուսային համակարգին միանալու վերաբերյալ)

 

Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ր Ու Թ Յ Ու Ն

Սույն օֆերտան հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած «ԱՆԴԱԿՈ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) կողմից առաջարկվող բոնուսային համակարգին միանալու հրապարակային առաջարկ՝ օֆերտայում սահմանված պայմաններով։

Օֆերտան տեղադրված է Ընկերության www.parma.am կայքում (այսուհետ նաև՝ Կայք), հրապարակային է և ուղղված է դրանում սահմանված պայմաններին բավարարող սպառողների անորոշ շրջանակի։ Միևնույն ժամանակ, օֆերտան որևէ կերպ չի կաշկանդում Ընկերությանը և վերջինիս չի պարտադրում բավարարել սահմանված պայմաններին բավարարող յուրաքանչյուր անձի հայտը, և Ընկերությունն ազատ է հայտը բավարարելու անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը որոշելու հարցում:

Սույն օֆերտայի անբաժանելի մասն են հանդիսանում դրան կցված պայմանները:

Բոնուսային համակարգի յուրաքանչյուր մասնակից համակարգին իր մասնակցությունը շարունակելու (չդադարեցնելու) փաստի ուժով ակցեպտավորում է սույն օֆերտան և դրա պայմանները, ուստի օֆերտան և դրան կցված պայմանները կիրառվում են բոնուսային համակարգի բոլոր մասնակիցների նկատմամբ` անկախ որևէ հանգամանքից:

Օֆերտան Կայքում այլ լեզուներով ևս տեղադրված լինելու դեպքում ցանկացած լեզվի նկատմամբ գերակայում և հիմք է ընդունվում հայերեն լեզվով բովանդակությունը:

 

1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

  1. Ստորև ներկայացվող հասկացություններն ու սահմանումներն իրենց բոլոր հոլովաձևերով սույն օֆերտայում կիրառվում են ստորև ներկայացվող մեկնաբանությամբ․
  • Կողմեր – Ընկերությունը և սպառողը։
  • Օրենսդրություն – Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի ամբողջություն՝ ըստ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների, ինչպես նաև ՀՀ-ի կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի դրույթները։

 

2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

2.1 Կողմերն ունեն սույն օֆերտայով և Օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներ և պարտականություններ:

2.2 Օֆերտայի մանրամասները սահմանված են կից պայմաններով, որը հանդիսանում է օֆերտայի անբաժանելի մասը:

2.3 Սպառողը համաձայնվում է առ այն, որ Ընկերությունն իրավունք ունի օգտագործել սպառողի անձնական տվյալները, ներառյալ` փոխանցել դրանք այլ անձանց` օֆերտայով սահմանված կամ դրանից բխող իրավունքների ու պարտականությունների կատարումն ապահովելու, ներառյալ` ծանուցումներ, հաղորդագրություններ և իրավաչափ այլ բովանդակությամբ նյութեր ուղարկելու (սպառողին հասցնելու) նպատակով:

 

3. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

3.1 Կողմերն ազատվում են իրենց պարտականության խախտման համար պատասխանատվությունից, եթե դա տեղի է ունեցել անհաղթահարելի ուժի, այն է՝ տվյալ իրավիճակում անկանխելի և անկանխատեսելի հանգամանքի առկայության պատճառով, որը ծագել կամ անհաղթահարելի հետևանքներ է առաջացրել օֆերտան սպառողի ընդունելուց հետո և անհնարին է դարձրել որևէ պարտականության պատշաճ կատարումը:

3.2 Անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում Կողմերի` պարտավորությունների կատարման ժամկետները հետաձգվում են այդ հանգամանքների և դրանց հետևանքների գործողության ժամանակին համաչափորեն, իսկ կատարումն ընդհանրապես անհնարին դարձած պարտավորությունները դադարում են:

4. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

4.1 Օֆերտան ակցեպտավորված է համարվում և Կողմերի համար իրավական հետևանքներ է առաջացնում սպառողի կողմից ակցեպտավորվելու, Ընկերության կողմից սպառողի հայտը բավարարվելու և սպառողի` բոնուսային համակարգին միանալու պահից:

 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Բոնուսային համակարգի վերաբերյալ

 

Բոնուսային համակարգ

 

1. Բոնուսային համակարգի ընդհանուր նկարագիր

1․1 Բոնուսային (կուտակային) համակարգն Ընկերության կողմից շահագործվող «Պարմա» առևտրի օբյեկտների հաճախորդների խրախուսմանն ուղղված ծրագիր է` վերջիններիս կողմից որոշակի պայմանների բավարարելու դեպքում: Գործընթացն իրականացվում է «բոնուս քարտերի» գործարկման միջոցով, որոնց տրամադրման և օգտագործման կարգը սահմանված է սույն ընթացակարգով: Սույն ընթացակարգի պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է Կենտրոնական գրասենյակի կողմից:

1․2 Բոնուսային համակարգի յուրաքանչյուր Մասնակից (այսուհետ Մասնակից) կարող է ունենալ միայն մեկ ակտիվ բոնուս քարտ: Մասնակցի կողմից գնումներ կատարելիս բոնուս քարտի ներկայացման դեպքում կուտակվում են նրա կատարված առևտրի չափին և գնվող ապրանքների տեսականուն համապատասխան բոնուսային միավորներ: Քարտի վրա առկա բոնուսային միավորների հաշվին հնարավորություն է ընձեռվում կատարել գնումներ «Պարմա» սուպերմարկետների ցանցի խանութներում և օնլայն հարթակում:

1․3 Բոնուս քարտերը հանդիսանում են Անդակո ՍՊ ընկերության սեփականությունը, ենթակա չեն օտարման կամ օգտագործման համար փոխանցման այլ անձանց:

1․4 Ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահին դադարեցնել բոնուսային համակարգի աշխատանքը՝ դրանից երկու ամիս առաջ պատշաճ ծանուցելով համակարգի բոլոր Մասնակիցներին: Սույն ընթացակարգի շրջանակներում ընկերությունը Մասնակիցներին ուղղված բոլոր ծանուցումները կարող է կատարել www.parma.am ինտերնետային կայքում (այսուհետ Կայք) կամ «Պարմա» սուպերմարկետների ցանցի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակային տեղեկատվություն տեղադրելու կամ Մասնակցի բջջային հեռախոսահամարին հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով, ինչը համարվում է պատշաճ ծանուցում: Ընկերության կողմից պատշաճ ծանուցումը համարվում է ապահովված, եթե վերջինս ծանուցումը սույն ընթացակարգով նշված որևէ (թեկուզև մեկ) եղանակով կատարել է:

 

2․ Կուտակման կարգ

2․1 Բոնուսային միավորների հաշվարկը կատարվում է ըստ ապրանքախմբերի և գնման հետևյալ սահմանաչափերով՝

  • Մինչև 10.000 դրամ միանվագ գնման դեպքում կուտակվում է գնման արժեքի 1 %-ը,
  • 10.000 դրամ և ավել  միանվագ գնման դեպքում կուտակվում է գնման արժեքի 2 %-ը:

2․2 Հետևյալ ապրանքախմբերին դասվող ապրանքների վաճառքից բոնուսային միավորներ չեն կուտակվում ՝

Ապրանքախումբ
Թարմ մսամթերք և հավամթերք
Ծխախոտային արտադրանք
 


3․ Բոնուս քարտերի տրամադրում

3․1 Բոնուսային համակարգի Մասնակից կարող են լինել 30.000 դրամ և ավել միանվագ գնում կատարող հաճախորդները՝ լրացնելով Բոնուս Քարտի Տրամադրման Հայտը (Հավելված 1): Լրացված Հայտն ուղարկվում է Կենտրոնական Գրասենյակ` հետագա ընթացքն ապահովելու նպատակով: Կենտրոնական գրասենյակում ստացված հայտը ուսումնասիրվում Է և, բավարարման դեպքում, հայտի հիման վրա թողարկված բոնուս քարտն առաքվում է հայտում նշված հասցեով:

4․ Բոնուս քարտերի օգտագործում

4․1 Մասնակիցը Պարմա սուպերմարկետների ցանցի խանութներում գնումներ կատարելիս Գանձապահին պետք է ներկայացնի իրեն ամրագրված բոնուս քարտը` բոնուսների կուտակման համար:

4․2 Եթե Մասնակիցը ցանկություն է հայտնում գնումների դիմաց վճարումը իրականացնել կուտակած բոնուսային միավորների հաշվին, ապա պետք է ներկայացված բոնուս քարտի հետ մեկտեղ հայտնել քարտատիրոջ անունը և ազգանունը, որից հետո Գանձապահն Ընկերության ներքին աշխատակարգի համաձայն կազմակերպում է վճարման գործընթացը:

5․ Բոնուս քարտերի վերականգնում

5․1 Բոնուս քարտը վնասվելու դեպքում Մասնակիցը, մոտենալով «Պարմա» սուպերմարկետների ցանցի խանութներից որևէ մեկը, ներկայացնում է անձը հաստատող փաստաթուղթ, վնասված բոնուս քարտը և լրացնում է Բոնուս Քարտի Վերականգման Հայտը (Հավելված 2): Լրացված Հայտն ուղարկվում է Կենտրոնական Գրասենյակ` հետագա ընթացքն ապահովելու նպատակով: Կենտրոնական գրասենյակում ստացված Բոնուս Քարտի Վերականգման Հայտը ուսումնասիրվում Է և, բավարարվելու դեպքում, Հայտի հիման վրա թողարկված նոր բոնուս քարտն առաքվում է հայտում նշված հասցեով: Սույն կետում նշված հայտի մերժման դեպքում քարտի վրա առկա բոնուսային միավորները ենթակա են զրոյացման:

6․ Բոնուս քարտերի կորուստ և վերաթողարկում

6․1 Բոնուս քարտի կորստի դեպքում Մասնակիցը պարտավոր է այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել ընկերությանը՝ զանգահարելով 060-50-50-50 հեռախոսահամարին և անցնել նույնականացման գործընթաց` քարտի ապաակտիվացման նպատակով: Հետագայում քարտը գտնելու դեպքում Մասնակիցը պարտավոր է տեղեկացնել այդ մասին 060-50-50-50 հեռախոսահամարով:

6․2 Մասնակցի կորցրած քարտը վերականգնելու ցանկություն ունենալու դեպքում գործընթացն իրականացվում է 5-րդ կետի համաձայն՝ լրացնելով Բոնուս Քարտի Վերաթողարկման Հայտ (Հավելված 3): Վերաթողարկված բոնուս քարտի վրա տեղափոխվում են ապաակտիվացման պահին կորցրած քարտի վրա առկա բոնուսային միավորները:

7․ Բոնուս քարտերի վերադարձ

7․1 Հաճախորդը հնարավորություն ունի վերադարձնել բոնուս քարտը` դադարելով լինել բոնուսային համակարգի Մասնակից: Այդ դեպքում Մասնակիցը՝ անձը հաստատող փաստաթղթով, մոտենում է խանութներից որևէ մեկը, լրացնում է Բոնուս Քարտի Վերադարձման Հայտը (Հավելված 4) և հանձնում քարտի հետ միասին: Լրացված Հայտն ուղարկվում է Կենտրոնական Գրասենյակ հետագա ընթացքն ապահովելու նպատակով:

8․ Բոնուս քարտերը առաքման դեպքում և օլայն(առցանց) վաճառքի տիրույթում

8․1 Օնլայն վաճառքի տիրույթում բոնուսային համակարգի Մասնակից կարող են դառնալ միայն Կայքում գրանցված հաճախորդները՝ լրացնելով առցանց Բոնուս Քարտի Տրամադրման Հայտը: Քարտերի տրամադրման կարգը և ժամկետները նկարագրված են սույն ընթացակարգում:

8․2 Մասնակիցը հնարավորություն ունի նոր ստացված կամ նախապես ձեռք բերված բոնուս քարտը կցել Կայքում իր անձնական էջին՝ բոնուսային համակարգից առցանց վաճառքի տիրույթում օգտվելու նպատակով: Այդ գործընթացում որպես նույնականացման չափորոշիչ են ծառայում քարտատիրոջ անունը և ազգանունը, բոնուս քարտին կցված հեռախոսահամարը, ինչպես նաև Ընկերության հայեցողությամբ որոշված այլ չափորոշիչներ:

8․3 Կայքից գնումներ պատվիրելիս բոնուսային համակարգից օգտվելու համար Մասնակիցը պարտավոր է Կայքի իր անձնական էջում նախապես կցել իրեն ամրագրված բոնուս քարտը (տվյալ գործողությունը կատարվում է մեկ անգամ), և միավորներն առցանց վաճառքից կկուտակվեն ավտոմատ կերպով: Մասնակիցը Կայքի իր անձնական էջում կարող է տեսնել կցված բոնուս քարտի վրա առկա միավորների թիվը և իրականացնել վճարում Կայքից գնումների դիմաց դրանց հաշվին: Բոնուսային միավորների հաշվին վճարելիս Մասնակցի նույնականացումը իրականացվում է իրեն ամրագրված բոնուս քարտին կցված հեռախոսահամարին SMS հաղորդագրությամբ ուղարկված գաղտնաբառի միջոցով:

8․4 Հեռախոսազանգով գնումներ պատվիրելիս բոնուսային համակարգից օգտվելու համար Մասնակիցը պարտավոր է զանգել միայն իրեն ամրագրված բոնուս քարտին կցված հեռախոսահամարով: Եթե Մասնակիցը ցանկություն է հայտնում գնումների դիմաց վճարումը իրականացնել կուտակած բոնուսային միավորների հաշվին, ապա պարտավոր է հեռախոսազանգն ընդունող Օպերատորին հայտնել քարտատիրոջ անունը, ազգանունը և ծննդյան ամսաթիվը և հետևել նրա հրահանգներին:

9․ Բոնուս քարտերի ապաակտիվացում

9․1 Սույն ընթացակարգի 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1 և/կամ 8.4 ենթակետերի հիման վրա, ինչպես նաև Մասնակցի կողմից Պարմա սուպերմարկետների ցանկի խանութներից 3 ամիս անընդմեջ գնումներ չկատարելու և/կամ բոնուս քարտը բոնուսների կուտակման համար չօգտագործելու դեպքում Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ապաակտիվացնել բոնուս քարտեր և զրոյացնել դրանց վրա առկա բոնուսային միավորները՝ առանց Մասնակիցներին նախապես տեղեկացնելու:

 

Հավելված 1 

Հավելված 2

Հավելված 3

Հավելված 4